خاک فسفات اسفوردی قادر به جذب انرژی منفی است

اجزای مختلف چرخه فسفر در خاک را می توان با انواع پول در بانک شما مرتبط کرد. همانطور که پول را می‌توان به دسته‌هایی تقسیم کرد.

حساب‌های پس‌انداز یا جاری، چک‌هایی که برای استفاده در صورت نیاز حمل می‌کنید، و پول نقدی که با خود نگه می‌دارید، فسفر موجود در خاک نیز می‌تواند در سه حساب حوض مختلف طبقه‌بندی شود.

اولین استخر ثابت یا غیر قابل انعطاف نامیده می‌شود. این استخر فسفر از همه استخرها بزرگترین است. این فسفر برای جذب گیاه در دسترس نیست و از مواد معدنی اولیه ترکیبات خاک فسفات اسفوردی نامحلول و ترکیبات آلی فسفر تشکیل شده است که به راحتی کانی نمی شوند.

استخر دوم (چک هایی که حمل می کنید) به عنوان حوضچه فسفر فعال یا ناپایدار شناخته می شود. این استخر از فسفر جذب شده، مواد معدنی فسفات ثانویه و فسفر آلی تشکیل شده است که به راحتی کانی می شود.

خاک فسفات اسفوردی

استخر سوم (پول نقدی که با خود حمل می کنید) کوچکترین استخر است و از فسفات های معدنی و مقدار کمی فسفر آلی تشکیل شده است. این استخر که گیاهان از آن فسفر می گیرند، به حوضچه محلول خاک معروف است.

این سه استخر در تعادل با یکدیگر وجود دارند. همانطور که گیاهان فسفر را از محلول خاک خارج می کنند، فسفر توسط استخر فعال دوباره پر می شود.

به طور مشابه، با کاهش غلظت فسفر در استخر فعال، فسفر از استخر ثابت به حوضچه فعال به آرامی در طول زمان آزاد می شود. غلظت فسفر در دسترس گیاهان در هر زمان بسیار کم است و از 001/0 میلی گرم در لیتر تا 1 میلی گرم در لیتر متغیر است.

اشکال فسفر که به آسانی توسط گیاهان قابل دسترسی است، یونهای ارتوفسفات (H2PO4-، HPO42-) هستند که دسترسی به pH خاک بستگی دارد.

استفاده از کود شیمیایی به طور موقت غلظت فسفر موجود در خاک را افزایش می دهد و نیاز گیاه به فسفر را در مراحل رویشی و زایشی تامین می کند.

بررسی وضعیت فسفر در خاک از طریق آزمایش منظم خاک قبل از استفاده از کودهای فسفر همیشه یک تمرین خوب است. افزودن فسفر فراتر از نیاز زراعی محصولات زراعی کمترین اثر را بر عملکرد محصول دارد.

با این حال، فسفر اضافی مستعد از دست دادن از طریق رواناب و فرسایش است و می‌تواند باعث رشد جلبک در سیستم‌های آب شیرین شود که باعث کاهش کیفیت آب می‌شود.